A budiž světlo

A budiž světlo

V úterý 22. 10. 2013 připravila naše škola z grantového projektu ESF „ Krok správným směrem“ pro žáky 6. – 9. ročníku exkurzi do výrobního závodu ROBE Lighting s.r.o ve Valašském Meziříčí. Komentovaná prohlídka vedená vedoucími provozu nám představila výrobu osvětlovací techniky pro zábavní a architektonické účely. Výroba a export světelných efektů, osvětlovací techniky a diskotékových světel jsou světovým fenoménem. Jejich nadčasový a originální design, který je dílem valašských techniků se našim žákům velmi líbil. Ukázku výroby významného světového hráče, kterým ve svém oboru firma ROBE určitě je, ještě umocnila ukázka pracoviště předváděcích prostor. Zde jsme zhlédli praktické ukázky činnosti inteligentních světel. Rychlost, s jakou reflektory mění směr, barvu a rastr světla doslova naše žáky nadchla. Čas strávený prohlídkou této výroby nabídl našim žákům nové zážitky a pohledy na život. Tyto ještě podtrhly drobné firemní dárky. Hlavní cílem exkurze bylo podchytit zájem žáků o řemesla, a tím je přivést k volbě vhodného povolání a začlenění do společnosti. Prohlídka doplnila učivo zeměpisu, fyziky a pracovního vyučování na druhém stupni naší školy, zejména oblast rukodělnou. Exkurze navazuje na předmět pracovní vyučování, které má v ŠVP školy největší časovou dotaci. Byly plněny kompetence občanské, komunikativní, pracovní, kompetence k učení, k řešení úkolů, sociální a personální. Exkurze byla financována z projektu „ Krok správným směrem“, klíčové aktivity „Člověk a svět práce“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Ivo Trunkát