Beseda v Agartě

Beseda v Agartě

Dne 12.10.2018 se žáci 6.- 9. třídy zúčastnili preventivního programu zaměřeného na prevenci užívání drog a drogových závislostí v Kontaktním centru Klíč (KC) ve Vsetíně. Kontaktní centrum Klíč (KC) je nízkoprahové zařízení zaměřené na navázání kontaktu s cílovou skupinou, na kontaktní práci, poradenství v oblasti prevence a léčby závislosti, práci s motivací klientů, na sociální práci, na vybrané výkony zdravotní péče. Služba je vedena zejména přístupem snižování rizik (tzv. Harm Reduction) spojených s problémovým užíváním drog (včetně možnosti programu výměny injekčního náčiní), usilujícím o ovlivnění motivace klientů ke změně životního stylu, rizikového chování a k vyhledání další odborné pomoci. Poskytuje vedle poradenství i zhodnocení stavu klienta a zprostředkování léčby. Rovněž poskytuje podmínky pro vykonání osobní hygieny.

Naši žáci si velmi poutavým příběhem drogově závislého chlapce, kterého si sami vymysleli, prošli jeho celoživotní cestou drogově závislého a mohli sami ovlivňovat jeho osud, další kroky a vcítit se do jeho myšlení. Žáky příběh zaujal a nyní je jen v jejich rukou, jak moc je příběh ovlivnil. Náš smyšlený příběh totiž dopadl dobře.

Za všechny žáky i pedagogy děkujeme pracovníkům KC za jejich besedu.

Mgr. Radka Třetinová

Beseda byla realizována za finančního přispění SRŠ