Projekt Rodičovského sdružení Na cestě v roce 2015

Projekt Rodičovského sdružení Na cestě v roce 2015

V roce 2015 realizovalo Rodičovské sdružení Na cestě projekt Učíme se i ve volném čase, který byl v rámci podprogramu na integraci romské menšiny podpořen Zlínským krajem.

Hlavním cílem projektu byl rozvoj volnočasových a zájmových aktivit romských dětí a mládeže v návaznosti na jejich sociální vyloučení a kulturní odlišnost. Žáci se mohli zapojit do práce několika kroužků - tanečního, výtvarného, doučování, kroužku rukodělného pro chlapce a kroužku rukodělného pro dívky. Žáci rozvíjeli v kroužku tanečním pozitivní vztah k umění, snažili se o udržování romských zvyků a tradic. Svá vystoupení předvedli na několika akcích – soutěž Tančírna, v domovech pro seniory Karolinka a Ohrada Vsetín a na Valašském záření. V kroužku doučování docházelo k podpoře rovného přístupu ke vzdělání pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, vyrovnávaly se znalosti, vědomosti a dovednosti slabších žáků, kroužek využívali rovněž žáci 9. ročníku k přípravě ke studiu na střední škole, kam většina z nich po získání základního vzdělání nastoupila. Výtvarný kroužek byl zaměřen na harmonický rozvoj osobnosti v oblasti kultury a umění, rukodělné kroužky rozvíjely základní pracovní dovednosti a návyky a snažily se o podchycení zájmu žáků o řemesla, který by je dovedl ke vhodné volbě povolání. Výsledky práce těchto kroužků si mohla veřejnost prohlédnout v rámci výzdoby školy, případně na různých jarmarcích a prodejních akcích.

Všechny úkoly, které jsme si v rámci projektů stanovili, byly úspěšně splněny. Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu v letošním roce a těšíme se na další spolupráci.

Za Rodičovské sdružení Na cestě Mgr. Věra Kvasnicová