Projekty Rodičovského sdružení Na cestě v roce 2013

Projekty Rodičovského sdružení Na cestě v roce 2013

V roce 2013 realizovalo Rodičovské sdružení Na cestě dva projekty, které byly v rámci podprogramu na integraci romské menšiny podpořeny Zlínským krajem. Hlavním cílem projektu Poznáváme svět kolem nás – pokračujeme… byl rozvoj volnočasových a zájmových aktivit dětí v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby. Dále pokračovala práce kroužku informatiky, doučování a ergoterapie (se zaměřením na keramiku), nově vznikl kroužek komunikace a logopedie. Žáci v kroužcích rozvíjeli své motorické a tvořivé schopnosti, pozitivní vztah k práci, objevovali nové zájmové oblasti, rozvíjeli své estetické cítění a vnímání světa. Kroužky rovněž pomáhaly k rozvoji slovní zásoby dětí a k zvýšení jejich úspěšnosti ve vzdělávacím procesu. Hlavním cílem projektu Pomáháme dětem bylo zavedení dvou pracovních pozic zaměřených na práci s romskými dětmi – terénního pracovníka a asistenta volného času. Terénní pracovník docházel podle potřeby do romských komunit a lokalit, plnil kontrolní funkci při nemoci dětí a dodržování léčebného režimu, zajišťoval prevenci proti záškoláctví a dalším sociálně patologickým jevům. Zároveň úzce spolupracoval s policií a se zdravotnickými zařízeními. Stal se důležitým spojovacím článkem mezi sdružením a romskou komunitou. Asistent volného času se podílel na aktivním a smysluplném využití volného času romských dětí. Jeho hlavním záměrem bylo vštípit dětem základy takového chování, které je nebude ohrožovat při realizaci vlastních volnočasových aktivit. Náplň práce byla realizována po skončení vyučování. Všechny úkoly, které jsme si v rámci projektů stanovili, byly úspěšně splněny. Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu v letošním roce a těšíme se na další spolupráci v roce 2014.

Za Rodičovské sdružení Na cestě Mgr. Věra Kvasnicová