Skleněná krása

Skleněná krása

Ve čtvrtek 26. 9. 2013 připravila naše škola z grantového projektu ESF „ Krok správným směrem“ pro žáky velmi netradiční exkurzi. Ta nás zavedla za řemesly do výrobního závodu Sklárny Karolinka. Komentovaná prohlídka vedená vedoucím výroby nám představila klasickou technologii zdobení nápojového skla leptáním. Postupně jsme se seznámili s historií závodu i současným, byť omezeným provozem. Samotná výroba skla již v místních sklárnách neprobíhá. Produkce je zaměřena jen na dekorování skla leptáním. Potahování skla voskem a škrábání vzorů počítači řízenými stroji naše žáky velmi zaujaly. Bezprostřední seznámení s výrobou nabídlo nové zážitky a pohledy na život. Tyto ještě podtrhla stálá expozice skla z produkce Skláren Karolinka umístěná v objektu obecního úřadu. Hlavní cílem exkurze bylo podchytit zájem žáků o řemesla, a tím je přivést k volbě vhodného povolání a začlenění do společnosti. Prohlídka doplnila učivo zeměpisu, fyziky a pracovního vyučování na druhém stupni naší školy, zejména oblast rukodělnou. Exkurze navazuje na předmět pracovní vyučování, které má v ŠVP školy největší časovou dotaci. Byly plněny kompetence občanské, komunikativní, pracovní, kompetence k učení, k řešení úkolů, sociální a personální. Exkurze byla financována z projektu „ Krok správným směrem“, klíčová aktivita „Člověk a svět práce“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Ivo Trunkát