Učit se a bavit se … - projekt Rodičovského sdružení Na cestě v roce 2014

Učit se a bavit se … - projekt Rodičovského sdružení Na cestě v roce 2014

V roce 2014 realizovalo Rodičovské sdružení Na cestě projekt podpořený dotací Zlínského kraje v rámci podprogramu na integraci romské menšiny s názvem Učit se a bavit se…. Cílovou skupinou projektu byli žáci romské komunity ZŠ praktické. Tak jako jinde i u těchto dětí je velmi důležité nenásilné formování zdravého, aktivního přístupu k životu, možnost volby ze široké škály koníčků a zájmových aktivit. Pro tyto žáky je nejdůležitější plnohodnotná integrace do společnosti, umožnění rovného přístupu ke vzdělání a smysluplné trávení volného času pod vedením pedagogicky vzdělaných odborníků. Hlavním cílem projektu byl rozvoj volnočasových a zájmových aktivit romských dětí a mládeže v návaznosti na jejich sociální vyloučení a kulturní odlišnost (kroužek informatiky, kroužek komunikace a logopedie, kroužek doučování a kroužek ergoterapie se zaměřením na keramiku). Žáci rozvíjeli v kroužku informatiky informační gramotnost se zaměřením na zvládnutí výpočetní techniky a moderních informačních technologií, v kroužku komunikace a logopedie byla rozvíjena slovní zásoba v českém jazyce, čtenářské schopnosti žáků, bylo prováděno odstraňování vad řeči a jejich logopedická náprava. V kroužku doučování docházelo k podpoře rovného přístupu ke vzdělání pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, vyrovnávaly se znalosti, vědomosti a dovednosti slabších žáků a kroužek také využívali žáci 9. ročníku k přípravě ke studiu na střední škole. Kroužek ergoterapie se zaměřením na keramiku učil žáky estetickému vnímání světa a pracovně terapeutickou formou jim dával možnost uplatnění v této oblasti. Projekt probíhal od dubna do listopadu 2014. Všechny úkoly, které si sdružení v rámci projektu stanovilo, byly úspěšně splněny. Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu v letošním roce a těšíme se na další spolupráci v roce 2015.

Za Rodičovské sdružení Na cestě Mgr. Věra Kvasnicová