Život a dílo mlynářů a sekerníků v Ostravě

Život a dílo mlynářů a sekerníků v Ostravě

Ve druhém pololetí školního roku 2012/2013 připravila naše škola z grantového projektu ESF „ Krok správným směrem“ pro žáky několik zajímavých exkurzí mimo školní lavice. V úterý 26. 3. 2013 navštívili žáci 6. - 9. ročníku v bývalém krupném mlýně v Ostravě Muzeum Mlejn. Komentovaná prohlídka soukromé sbírky Ing. Edy Riedla nám představila tradici vymírajícího řemesla mlynářů a sekerníků. Expozici tvoří předměty, které byly součástí vybavení každého vodního mlýna. Mlecí kameny, měrné nádoby, mazničky, karbidové a petrolejové lampy nás vtáhly do atmosféry mlynářského řemesla. Tu ještě umocnila ukázka mletí obilí na žarnech. Sbírka historických seker, dlát, hoblíků a pořízů dříve zase patřila k běžné výbavě každého sekerníka. Další čas strávený prohlídkou jedné z největších sbírek ručních mlýnků různých značek, velikostí a použití nabídl našim žákům nové zážitky a pohledy na život. Hlavní cílem exkurze bylo podchytit zájem žáků o řemesla a tím je přivést k volbě vhodného povolání a začlenění do společnosti. Prohlídka doplnila učivo přírodopisu, zeměpisu, fyziky a pracovního vyučování na druhém stupni naší školy, zejména oblast rukodělnou. Exkurze navazuje na předmět pracovní vyučování, které má v ŠVP školy největší časovou dotaci. Byly plněny kompetence občanské, komunikativní, pracovní, kompetence k učení, k řešení úkolů, sociální a personální. Návštěva Ostravy byla zakončena prohlídkou centra města spojenou s odpočinkem a občerstvením. Exkurze byla financována z projektu „ Krok správným směrem“, klíčové aktivity „Člověk a svět práce“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Ivo Trunkát