Informace školní jídelny při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín

 
 
 
Provoz školní jídelny se řídí platnými vyhláškami a hygienickými předpisy, dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Školní jídelna poskytuje:

 

Vnitřní řád školní jídelny

Stravování ve školní jídelně je poskytováno na základě:

-          zákona č. 561/2004, školského zákona, ve znění pozdějších předpisů,

-          vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č 107/2008 Sb.,

-          vyhlášky ministerstva školství č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

-          vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů,

-          vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby ve znění pozdějších předpisů.

 

Při přípravě jídel postupuje podle Receptur pokrmů pro školní stravování.

 

Školní jídelna zajišťuje stravování (jen obědy) dětí MŠ, žáků, pracovníků školy. Poskytuje stravování důchodcům, kteří na škole pracovali před odchodem do starobního důchodu.  Pokud to kapacitní podmínky dovolí, mohou se v rámci doplňkové činnosti ve školní jídelně i cizí strávníci. Počet přijatých strávníků nesmí překročit stanovenou kapacitu jídelny. Kapacita školní kuchyně je 150 strávníků.

 

Ke stravování se musí strávníci přihlásit vyplněním písemné přihlášky, která slouží zároveň jako podklad pro vedení školní matriky. Děti MŠ a žáci školy vyplňuji přihlášku každý školní rok.          

 

Ve dnech volna a školních prázdnin jídelna není v provozu.

 

Stravování je zabezpečeno v jídelně školy.

 

 

Platby za stravné

Strávníci platí vždy za obědy v příslušném měsíci. Stravné musí být uhrazeno nejpozději do konce kalendářního měsíce.

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu. Podle Vyhl. 107 ze dne 25.2.2005 Sb. jsou žáci zařazováni do kategorií podle věku. Měřítkem je školní rok od 1.9. do 31.8. Pokud v průběhu roku dosáhne žák věku vyšší kategorie, již od 1. září je do této kategorie zařazen.

Žáci 

 • inkaso z běžného účtu
 • sporožiro
 • poštovní poukázka
 • převod na účet školy     KB Vsetín  254 31 851/0100
 • hotově v kanceláři vedoucí ŠS

Finanční normativ

 • kategorie  3-6 let                       oběd                 19,- Kč
 • kategorie 6-10 let                      oběd                 21,- Kč
 • kategorie 11-14 let                    oběd                 23,- Kč
 • kategorie 15 let                         oběd                 25,- Kč                                         

Zaměstnanci a důchodci

 • inkaso z běžného účtu
 • sporožiro
 • poštovní poukázka
 • převod na účet školy     KB Vsetín  254 31 851/0100
 • hotově v kanceláři vedoucí ŠS                                

                            Finanční normativ

 oběd                    28,- Kč

 platba strávníka    20,- Kč

 příspěvek    FKSP    8,- Kč 

                   

                                        

Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. V době nemoci, OŠČR, náhradního či studijního volna nemá zaměstnanec nárok na zvýhodněný oběd. První den neplánované nepřítomnosti se mohou zaměstnanci odhlásit do 8 hodin telefonicky nebo v kanceláři vedoucí ŠS.  Pokud si zaměstnanec oběd neodhlásí, je povinen zaplatit oběd v plné výši. (63,- Kč).

Cizí strávníci               

 • hotově v kanceláři vedoucí ŠS
 • převod na účet školy    KB Vsetín 254 31 851/0100
 • platba 65,- Kč

28,- Kč finanční normativ na nákup potravin, 37,- Kč ostatní provozní náklady. 

 

Výdej obědů:               

11.15 h  -  11.40 h    cizí strávníci, důchodci, odběr do jídlonosičů

11.40 h  -  12.00 h    žáci a zaměstnanci školy

12.35 h  -  12.55 h    žáci a zaměstnanci školy

12.55 h  -  13.20 h    cizí strávníci, důchodci

13.25 h  -  13.45 h    žáci a zaměstnanci školy

13.45 h -  14.00 h    cizí strávníci, důchodci

odběr obědů do jídlonosiče

 

Práva a povinnosti strávníků:

Ve školní jídelně platí školní řád MŠ, ZŠ a Praktická škola Vsetín. Strávník je seznámen s vnitřním řádem školní jídelny, který je k dispozici na vývěsce před školní jídelnou a na webových stránkách školy a řídí se jím.

Strávník má k dispozici jídelní lístek na týden dopředu. Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně školy a na webových stránkách ( www.zsms-turkmenská.cz).

Žáci docházejí do školní jídelny v určené době podle rozvrhu hodin s pedagogickým dozorem.

Jídla se strávníkům vydávají ke konzumaci přímo v jídelně. Výjimku tvoří první den neplánované nepřítomnosti žáka, kdy strava může být odebrána do jídlonosiče.

Cizí strávníci, kteří chtějí odebírat stravu do jídlonosiče jsou povinni dodržovat stanovenou výdejní dobu, jídlonosiče musí být čisté a hygienicky nezávadné. Do skleněných nebo znečištěných nádob se strava nevydává. Pokrm je určený k okamžité spotřebě.

Do školní jídelny není dovolen vstup ve znečistěném oděvu a obuvi.

Při čekání na jídlo a po dobu konzumace oběda dodržují strávníci pravidla slušného stolování. Nepoškozují příbory, nádobí, podnosy a inventář školní jídelny.

Strávníci jsou povinni chovat se ve školní jídelně ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

Strava a nápoje se odebírají na výdejních podnosech, konzumují se u stolu. Odnášení nádobí a příborů mimo školní jídelnu není povoleno.

Po skončení oběda jsou strávníci povinni odnést použité nádobí na určené místo.

Za pořádek v jídelně odpovídá službu konající pedagogický dozor. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí ŠJ, kuchařek a dalších zaměstnanců školy.

Každý úraz oznámí poškozený dozorujícímu pedagogovi. K použití je lékárnička, která je uložená ve školní kuchyni. V případě nutnosti dohodne s vedením školy sepsání záznamu o školním úrazu.

Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují. Vyjímku tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející žáky a provádějící pedagogický dozor a rodiče, kteří si vyzvedávají oběd do jídlonosiče první den neplánované nepřítomnosti dítěte.

Přihlášky a odhlášky stravy lze provádět nejpozději do 8,00 hodin v kanceláři vedoucí ŠS nebo telefonický na čísle 571 411 826. 

Kouření není ve školní jídelně ani kuchyni povoleno.

Do kuchyňských prostor a skladů je vstup nepovolaným osobám zakázán.

Nesrovnalosti, přání a stížnosti oznámí žáci nebo jejich zákonní zástupci vedoucí školního stravování.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců:

Zákonný zástupce je povinen uhradit stravné pravidelně každý měsíc.

Zákonný zástupce je povinen odhlásit své dítě ze stravování v případě nepřítomnosti ve škole. V případě neodhlášení obědů bude účtována cena v plné výši (65,- Kč). Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.

Zákonný zástupce má právo na odebrání oběda do jídlonosiče pro své dítě první den neplánované nepřítomnosti.

Zákonný zástupce je povinen vyčkat na příchod svého dítěte z oběda v šatnách školy.

Zákonný zástupce má právo na vrácení přeplatků stravného při ukončení stravování svého dítěte.

 

Mgr. Dagmar Šimková, ředitelka školy