Projektový den: Komenský 2020

Projektový den:  Komenský 2020

Dne 7. 10. 2020 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili besedy na téma „Vztahy a komunikace ve třídě“ a žáci 7. a 9. třídy besedy na téma „Komenský 2020“.

Žáci se hravou formou probírali podstatou vzájemné komunikace v rodině, ve škole a ,ve třídě. Téma samoty, konfliktu i osamocení bylo společnými hrami doplněno podpořením a vyzdvihnutím kladných dovednostních vlastností každého žáka. Důraz na kouzelná slova pozdravu, laskavého požádání, poděkování i rozloučení se bylo pro žáky mnohdy zapomenutým slovem, které si připomněli. Kuriozitou bylo, že slova děkuji, prosím apod. nedokázali jednohlasně přeložit do jejich rodného jazyka…

Žáci 7. a 9. třídy se hravou formou měli seznámit s životopisem J. A. Komenského, kde podle karet měli poskládat jeho celý život a seznámit se základními myšlenkami Komenského. V dalším úkolu měli žáci vytvořit svůj TIMELINE, některým žákům to dalo dost práce něco takového vytvořit, zamyslet se nad sebou a dát své pocity a zážitky do křivky života. V posledním úkolu dostali kartičky, které se týkaly VZTAHU, další OCENĚNÍ, SMYSLU a POKOJE, MÍT DOMOV, MÍR a BEZPEČÍ. Tyto kartičky měli přiřadit ke každé kartě, kde usoudili, že Komenský byl milován, udělal něco dobře, měl rodinu zázemí nebo měl životní poslání. Nad těmito slovy se měli žáci zamyslet a říci co si pod těmi slovy představují.

Žákům se projektový den velmi líbil, ke konci jim pan lektor dal prostor k otázkám, kterých nebylo zrovna málo k zodpovězení, což vypovídalo o zájmu žáků.          

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2018“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Hana Nováková, školní metodik prevence