Společné zahájení nového školního roku 2023/2024 rodičů s ředitelem školy

Společné zahájení nového školního roku 2023/2024 rodičů s ředitelem školy

Společné setkání s rodiči v novém školním roce proběhlo 5. 9. 2023 v jídelně školy. Cílem byly nové informace o organizaci školy, financování školy, školní jídelna, SRPŠ, projekt Šablony 2022. Rodiče byli seznámeni s aktualizovanými dokumenty školy – školními řády, ŠVP, Školskou radou a výroční zprávou. Seznámeni byli i s pracemi, které probíhaly v průběhu prázdnin, dostali odkazy na preventistku, pí.uč. Novákovou a výchovnou poradkyni -  pí.uč. Surovčákovou. Ředitel školy sdělil rodičům výsledek hodnocení z evaluačních dotazníků, které vyplňovali na konci školního roku. Dostali rovněž od ředitele školy pokyny ohledně zvonění u hlavního vchodu, odhlašování obědů, omlouvání žáků a sledování webových stránek. Proběhla společná domluva ohledně případné změny provozní doby v MŠ a byla nabídnuta možnost ranních družin v ZŠS (dle zájmu pracujících rodičů – 1-2 oddělení). Ředitel školy také rodičům připomněl, že se kdykoli, s jakýmkoli problémem mohou obrátit na třídní učitelku nebo na vedení školy, jsme škola otevřená všemu. Včasné řešení je vždy prevence zdárného vývoje dítěte, pozitivního klima ve škole a posunu ve vzdělávání.

Ředitel školy, jako každý školní rok, vyzval rodiče ke spolupráci, zodpovědnému přístupu školní docházky svých dětí.

Na závěr proběhla diskuze, do které se rodiče aktivně zapojili.

Školní akce zaměřená na posílení spolupráce s rodiči sociálně znevýhodněných žáků, kterou bylo toto společné zahájení nového školního roku, proběhla v rámci projektu „Podpora sociálně znevýhodněných žáků“, financovaného Evropskou unií – Next Generation EU a je součástí Národního plánu obnovy.

Mgr. Vlasta Kovářová