Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně

PaedDr. Iva Surovčáková, tel.: +420 571 411 824,

e-mail: surovcakova.iva@zsms-turkmenska.cz

Směrnice o poskytování poradenských služeb.doc (247296)

__________________________________________________________________________________

Výchovné poradenství

Výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň vykonává činnosti poradenské, informační a metodické, které vykonává ve školním poradenském pracovišti.

Poradenské činnosti pro žáky a rodiče:
1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:
   a) koordinace poskytovaných informací o možnostech volby povolání ve vzdělávání a služeb diagnosticko-poradenských orientovaných na individuální poradenskou podporu ve vzdělávací a profesní dráze žáka,
   b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
   c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
   d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
   e) se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a se střediskem výchovné péče při zajišťování poradenských služeb vyžadujících odbornou intervenci,
   f) spolupráce s dalšími organizacemi, které se zabývají kariérovým poradenstvím.
2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
4) Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole (včetně žáků nadaných a žáků se sociálním znevýhodněním), koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků.
 

Školská poradenská zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna


Pedagogicko-psychologická poradna zajišťuje odbornou péči dětem od 3 do 19 let. V případě potřeby přijímá klienty, kteří se vzdělávají na vyšších odborných školách a nástavbách. 
Hlavní činností je diagnostika příčin výchovně vzdělávacích obtíží žáků a studentů, psychologická a speciálně pedagogická pomoc při zvládání obtíží, včetně adekvátních konzultací s rodiči, učiteli a žáky/studenty. 
Služby: 
• Diagnostika školní zralosti
• Diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje
• Diagnostika specifických poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie, ADHD,…) 
• Podklady pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování 
• Pomoc při volbě další školy či povolání
• Diagnostika žáků ZŠ a SŠ s osobnostními nebo sociálně – vztahovými problémy
• Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů a tvorba nápravných programů
• mimořádného nadání žáků
• Krizová intervence

Další služby:
• Logopedická péče pro klienty PPP
• Prevence poruch učení raných školáků a předškoláků
• Ambulantní náprava těžkých SPU

KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Vsetín

Jiráskova 419

755 01 Vsetín

 

Telefon: 571 411 426

Mobil: 731 663 193

web: www.poradnazl.cz

email: pppvs@poradnazl.cz

Provozní doba

Pondělí 7:00 - 16:00

Úterý    7:00 - 15:30

Středa  7:00 - 16:00

Čtvrtek 7:00 - 15:30

Pátek    7:00 - 14:30

 

Středisko výchovné péče


• Poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem a dospívajícím v obtížných životních situacích s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji
• Poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu - rodičům i pedagogickým pracovníkům
• Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a zpracovává plán aktivit prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů.
• V rámci škol a školských zařízení poskytuje metodickou pomoc

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Olomouc

                                                                   Pracoviště:                                             

Středisko výchovné péče
Králova 370, 757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 775 232 105
Fax: +420 571 614 575

web: https://www.svpvm.cz

e-mail: psycholog@svpvm.

 

Speciálně pedagogická centra


Zajišťují tyto služby:
• Speciálně pedagogickou diagnostiku
• Komplexní psychologickou diagnostiku
• Krizovou intervenci
• Následnou ambulantní péči
• Vypracování individuálních výchovně vzdělávacích plánů a rozvojových programů
• Poradenství a konzultaci na školách a přímo v rodinách klientů
• Vypracování podkladů pro vzdělávání
• Doporučení pro potřeby uzpůsobení pro konání maturitní zkoušky u žáků s vadami řeči, tělesným postižením a vývojovými poruchami učení 

Speciální pedagogická centra pro Zlínský kraj

Kombinované vady

Centrum:  SPC pro KV

Adresa SPC: Středová 4694

PSČ: 760 05

Telefon: 577 241 256

E-mail: spc@skola-spc.cz

 

Centrum: SPC pro KV při ZŠ a MŠ speciální Kroměříž

Adresa SPC: F.Vančury 3695 (doručovací adresa)

PSČ: 767 01

E-mail: kromeriz.spc@msazskm.cz

 1. Pracoviště: Kroměříž, Pavlákova 3942, 767 01

   (budova domova mládeže), kontakt: tel. 734 684 132

2. Pracoviště: Kroměříž, F. Vančury 3695, 767 01

    (budova Základní školy a Mateřské školy speciální),

    kontakt: tel. 774 342 237

3. Pracoviště: Valašské Meziříčí, Křižná 782, 757 01

     (budova Základní školy a Mateřské školy),

    kontakt: tel. 774 342 236

 

 

Vady řeči

Centrum: SPC pro VŘ a SP

Adresa SPC: Vsetínská 454

PSČ: 757 01

Telefon: 576 809 839

E-mail: spc.sluch.valmez@seznam.cz

              odstrcilikova@val-mez.cz

 

Vady sluchu

Centrum: SPC pro VŘ a SP

Adresa SPC: Vsetínská 454

PSČ: 757 01

Telefon: 576 809 839

E-mail: spc.sluch.valmez@seznam.cz

             odstrcilikova@val-mez.cz

 

Mentálně postižení

Centrum:  SPC při DD, MŠ, ZŠ a Praktické škole Zlín

Adresa SPC: Lazy 3695

PSČ: 760 01

Telefon: 577 058 252 (236)

   736 105 795

   739 750 057

E-mail: spc@ddskolyzlin.cz

 

Centrum: odloučené pracoviště SPC při DD, MŠ, ZŠ a Praktické škole Zlín

Adresa SPC: Vodní 782

PSČ: 757 01

Telefon: 734 692 862

E-mail: spc@ddskolyzlin.cz

Vady zraku

Centrum: Odloučené pracoviště SPC při DD, MŠ, ZŠ a Praktické škole Zlín

Adresa SPC: Mostní 2397

PSČ: 760 01

Telefon: 577 005 804

   577 005 801

   605 977 286