Informace k zápisům do 1. tříd a přípravného stupně základní školy speciální

 

Ministerstvo školství ČR  vydalo opatření k zápisům do 1. tříd  základních škol pro školní rok 2020/2021: 

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Podrobnější doporučení vydává také k jednotlivým typům ZŠ. Naše škola je zřízená dle §16 odst. 9 školského zákona a týká se nás následující: 

„ad E. Školy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona – zápis zde proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.“ 

Pokud budete mít zájem zapsat dítě na ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín, je nutné vyplnit žádost o přijetí a dotazník viz. přílohy, nezbytnou součástí dokumentace k zápisu je doložení doporučení SPC ke vzdělávání na naší škole.  

Vyplněné tiskopisy je nutné posílat e-mailem, datovou schránkou, případně se domluvit telefonicky kdykoliv od 1. 4. do 30. 4. 2020, kdy musíme zápisy uzavřít.

 

O jakékoliv další informace si můžete požádat na adrese 

tretina.roman@zsms-turkmenska.cz 
nebo na tel. 734645476. 

 

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

 

dotazník 1. třída.docx (23384)

žádost o přijetí.docx (25184)
žádost odklad.docx (24786)

 

Milí žáci, vážení rodiče,

snažíme se o kontakt s Vámi. Chceme zajistit možnost výuky prostřednictvím e-mailové komunikace. Na webových stránkách školy jsou v sekci Zaměstnanci uvedeny e-mailové adresy všech učitelů ve škole (zde: Třídy a Zaměstnanci). Prosím kontaktujte je za účelem zadání úkolů k procvičování učiva.
Snad se brzy potkáme ve škole.
Mgr. Roman Třetina, ředitel školysnažíme se o kontakt s Vámi. Chceme zajistit možnost výuky prostřednictvím e-mailové komunikace. Na webových stránkách školy jsou v sekci Zaměstnanci uvedeny e-mailové adresy všech učitelů ve škole (zde: Třídy a Zaměstnanci). Prosím kontaktujte je za účelem zadání úkolů k procvičování učiva.
Snad se brzy potkáme ve škole.
Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

snažíme se o kontakt s Vámi. Chceme zajistit možnost výuky prostřednictvím e-mailové komunikace. Na webových stránkách školy jsou v sekci Zaměstnanci uvedeny e-mailové adresy všech učitelů ve škole (zde: Třídy a Zaměstnanci). Prosím kontaktujte je za účelem zadání úkolů k procvičování učiva.

Snad se brzy potkáme ve škole.

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 se zakazuje s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004, sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nástup do školy po ukončení mimořádného opatření se bude řídit rozhodnutím ministerstva zdravotnictví, proto doporučujeme sledovat webové stránky školy, Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz  a KHS Zlín www.khszlin.cz/.

Vsetín, 10. 3. 2020                 

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

 

Informace pro rodiče dětí do 10 let:

Rodiče dětí, kteří budou čerpat ošetřovné na dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli.

Po ukončení platnosti opatření vydá škola rodiči, zákonnému zástupci, na jeho žádost potvrzený tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)", který následně předá zákonný zástupce zaměstnavateli. 

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

Příloha č. 1 - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského-dětského zařízení -školy.pdf (102984)

Příloha č. 2 - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského-dětského zařízení -školy.pdf (110198)

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín je základní škola se třídami zřízenými podle § 16 Školského zákona.  

Posláním školy je speciálními vzdělávacími prostředky a metodami práce, s využitím didaktických pomůcek a pod vedením speciálně vyškolených pedagogů umožnit zdravotně postiženým žákům dosáhnout co možná nejvyšší stupeň znalostí a dovedností, s ohledem na jejich vzdělávací možnosti. Cílem školy je zapojení, případně úplná integrace dětí do běžného občanského života.

O žáky se stará tým speciálně školených pedagogů, asistentů pedagoga, osobních asistentů, vychovatelů a řada dalších provozních pracovníků školy.

Škola sdružuje:

Základní školu praktickou, která je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením. Ke škole patří přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kde se předškoláci připravují na svoji školní dráhu.

Základní školu speciální, kde jsou vzděláváni žáci s hlubším stupněm mentálního postižení. Ke škole patří třída pro autistické děti a rehabilitační třídy pro imobilní žáky s kombinovanými vadami.

Základní školu a Mateřskou školu při nemocnici, kde se vzdělávají žáci při pobytu v nemocnici.

Mateřskou školu speciální, která je speciálním zařízením pro děti se zdravotním znevýhodněním a se zdravotním postižením. Uskutečňuje předškolní vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi se pracuje podle ŠVP „Hrajeme si celý rok“ při individuálním zohlednění jejich zdravotního postižení. S dětmi pracují speciální pedagogové, kteří umí ve své práci s dětmi používat speciálně pedagogické metody práce a odborné terapie, stimulují osobnost dítěte k dalšímu rozvoji, podporují u dětí samostatnost a schopnost projevovat se autenticky.

Praktickou školu jednoletoukterá je vzdělávacím oborem středního stupně vzdělání a je určen pro žáky s různým stupněm mentálního postižení, kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit teoretické i praktické vzdělání a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, zpravidla v odborných pracovnách v naší škole (cvičná kuchyň, keramická dílna, dílny a jiné), pod dohledem odpovědných pedagogických pracovníků. Škola je ukončena závěrečnou zkouškou. Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Prohlášení o přístupnosti

najdete zde: Prohlášení o přístupnosti