Informace k otevření školy

Na základě rozhodnutí vedení Zlínského kraje, které se ve čtvrtek 8. dubna dohodlo v součinnosti s Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví o zařazení Zlínského kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky, je

od pondělí 12. 4. 2021 zahájena prezenční výuka ve všech součástech školy.

Výuka ve škole bude realizována stejným způsobem, jako před uzavřením – všichni žáci prezenčně, nebude se rotovat.

Roušky u žáků ZŠ praktické budou povinné. Výjimku budou mít děti MŠ a žáci ZŠ speciální, kteří to z mentálních či psychických důvodů nezvládnou (dohodnou rodiče s třídním učitelem).


Testování – je povinné pro žáky i pracovníky školy. Testování  bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák tento den chybí, testuje se v následujícím dnu. Pokud si rodiče testování nepřejí, žák musí zůstat doma a není vyučován distančně, jsou mu jen po domluvě s třídním učitelem zadány úkoly.

Školní jídelna bude v provozu. Obědy budou automaticky přihlášeny všem dříve stravujícím se  žákům. Pokud víte, že vaše dítě nenastoupí,  prosíme o odhlášení do pondělí do 8.00 hod. 

Školní družina a školní klub budou v provozu.

Přikládám letáčky a instruktážní video, ze kterého je zřejmé, že se neobejdeme bez vaší osobní účasti při testování. Žáci ZŠ speciální budou testováni za přítomnosti rodičů. V naší škole se bude testovat testy Singclean – výtěr z nosu.

Prosíme vás o velké pochopení a pomoc při testování žáků.

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

 

Mimořádné opatření - testování žáků

zde: Mimořádné-opatření-testování-žáků-ve-školách.pdf (307696)

 

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín je základní škola se třídami zřízenými podle § 16 Školského zákona.  

Posláním školy je speciálními vzdělávacími prostředky a metodami práce, s využitím didaktických pomůcek a pod vedením speciálně vyškolených pedagogů umožnit zdravotně postiženým žákům dosáhnout co možná nejvyšší stupeň znalostí a dovedností, s ohledem na jejich vzdělávací možnosti. Cílem školy je zapojení, případně úplná integrace dětí do běžného občanského života.

O žáky se stará tým speciálně školených pedagogů, asistentů pedagoga, osobních asistentů, vychovatelů a řada dalších provozních pracovníků školy.

Škola sdružuje:

Základní školu praktickou, která je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením. Ke škole patří přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kde se předškoláci připravují na svoji školní dráhu.

Základní školu speciální, kde jsou vzděláváni žáci s hlubším stupněm mentálního postižení. Ke škole patří třída pro autistické děti a rehabilitační třídy pro imobilní žáky s kombinovanými vadami.

Základní školu a Mateřskou školu při nemocnici, kde se vzdělávají žáci při pobytu v nemocnici.

Mateřskou školu speciální, která je speciálním zařízením pro děti se zdravotním znevýhodněním a se zdravotním postižením. Uskutečňuje předškolní vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi se pracuje podle ŠVP „Hrajeme si celý rok“ při individuálním zohlednění jejich zdravotního postižení. S dětmi pracují speciální pedagogové, kteří umí ve své práci s dětmi používat speciálně pedagogické metody práce a odborné terapie, stimulují osobnost dítěte k dalšímu rozvoji, podporují u dětí samostatnost a schopnost projevovat se autenticky.

Praktickou školu jednoletoukterá je vzdělávacím oborem středního stupně vzdělání a je určen pro žáky s různým stupněm mentálního postižení, kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit teoretické i praktické vzdělání a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, zpravidla v odborných pracovnách v naší škole (cvičná kuchyň, keramická dílna, dílny a jiné), pod dohledem odpovědných pedagogických pracovníků. Škola je ukončena závěrečnou zkouškou. Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Prohlášení o přístupnosti

najdete zde: Prohlášení o přístupnosti

Testování

Testování - leták pro žáky

Testování - leták pro žáky
ke stažení: testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (352542)

Testování - leták pro rodiče

Testování - leták pro rodiče
ke stažení: testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (558477)

E-mail pro žáky

přihlášení k e-mailu pro žáky školy

přihlášení k e-mailu pro žáky školy
vstupte zde: login.microsoftonline.com

Co nás čeká

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Covid portál

Covid portál

Covid portál
vstupte zde: covid.gov.cz/

e-rouška

Chráním sebe, chráním tebe!

Chráním sebe, chráním tebe!
vstupte zde:erouska.cz/

Jsme zapojeni

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory
Máme mnohaleté zkušenosti... Jsme odborníci.... Naše práce nikdy nekončí... Jsme speciální školství....

Školní projekt Evropské unie

Školní projekt Evropské unie
viz: https://skolniprojekty.szif.cz/

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

EU peníze školám

EU peníze školám
goo.gl/LCQrKZ

Partnerská škola

Partnerská škola
Spojená škola internátna Považská Bystrica spojenaskolainternatnapb.edupage.org/

Bazální stimulace

Bazální stimulace
https://www.bazalni-stimulace.cz/

Nadace Děti-kultura-sport

Nadace Děti-kultura-sport
www.nadacedks.cz/