Co nás čeká

22. 5. Projektový den " Šablony" - " Tancem ke zdraví"

22. 5. Projektový den " Šablony" - " Tancem ke zdraví"
Zodpovídá paní asistentka Vaštáková.

21. 5. Masarykova veřejná knihovna

21. 5. Masarykova veřejná knihovna
Návštěva městské knihovny. Zúčastní se třída S3 (v 9.00), zodpovídá paní učitelka Šuláková.

24. 5. Volby do Evropského parlamentu

24. 5. Volby do Evropského parlamentu
Zkrácená výuka. ZŠ speciální odvhází na oběd v 11.30, ZŠ praktická odchází na oběd ve 12.00. Všechny družiny se ruší.

24. 5. Kouzlo tance

24. 5. Kouzlo tance
Koncert na ZUŠ Kostka. Zúčastní se 1. třída, zodpovídá paní učitelka Seibertová.

29. 5. Projektový den "Šablony" - "Kůň uzdravuje"

29. 5. Projektový den "Šablony" - "Kůň uzdravuje"
Hipoterapie v Poličné u Valašského Meziříčí. Zúčastní se vybraní žáci ZŠ speciální, zodpovídá paní zástupkyně Kovářová. 

30. 5. Projektový den "Šablony" - "Den dětí na ZŠS"

30. 5. Projektový den "Šablony" - "Den dětí na ZŠS"
Zodpovídá paní asistentka Hrabovská.

31. 5. Projektový den " Šablony" - " Zachraňujem zvířata"

31. 5. Projektový den " Šablony" - " Zachraňujem zvířata"
Exkurze v záchranné stanici v Hošťálkové. Zúčastní se žáci 2. třídy, zodpovídá paní učitelka Spitzerová.

31. 5. Muzikoterapie ZŠ speciální

31. 5. Muzikoterapie ZŠ speciální
V 9.30, zodpovídá paní učitelka Merhautová.

Od 5. 6. WORKSHOP EDUKACE AUTISTICKÝCH ŽÁKŮ

Od 5. 6. WORKSHOP EDUKACE AUTISTICKÝCH ŽÁKŮ
Doprovodný program k výstavě (NE) ROZUMÍM TI.  Více ke stažení zde: workshop.docx (1072932)

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín je základní škola se třídami zřízenými podle § 16 Školského zákona.  

Posláním školy je speciálními vzdělávacími prostředky a metodami práce, s využitím didaktických pomůcek a pod vedením speciálně vyškolených pedagogů umožnit zdravotně postiženým žákům dosáhnout co možná nejvyšší stupeň znalostí a dovedností, s ohledem na jejich vzdělávací možnosti. Cílem školy je zapojení, případně úplná integrace dětí do běžného občanského života.

O žáky se stará tým speciálně školených pedagogů, asistentů pedagoga, osobních asistentů, vychovatelů a řada dalších provozních pracovníků školy.

Škola sdružuje:

Základní školu praktickou, která je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením. Ke škole patří přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kde se předškoláci připravují na svoji školní dráhu.

Základní školu speciální, kde jsou vzděláváni žáci s hlubším stupněm mentálního postižení. Ke škole patří třída pro autistické děti a rehabilitační třídy pro imobilní žáky s kombinovanými vadami.

Základní školu a Mateřskou školu při nemocnici, kde se vzdělávají žáci při pobytu v nemocnici.

Mateřskou školu speciální, která je speciálním zařízením pro děti se zdravotním znevýhodněním a se zdravotním postižením. Uskutečňuje předškolní vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi se pracuje podle ŠVP „Hrajeme si celý rok“ při individuálním zohlednění jejich zdravotního postižení. S dětmi pracují speciální pedagogové, kteří umí ve své práci s dětmi používat speciálně pedagogické metody práce a odborné terapie, stimulují osobnost dítěte k dalšímu rozvoji, podporují u dětí samostatnost a schopnost projevovat se autenticky.

Praktickou školu jednoletoukterá je vzdělávacím oborem středního stupně vzdělání a je určen pro žáky s různým stupněm mentálního postižení, kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit teoretické i praktické vzdělání a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, zpravidla v odborných pracovnách v naší škole (cvičná kuchyň, keramická dílna, dílny a jiné), pod dohledem odpovědných pedagogických pracovníků. Škola je ukončena závěrečnou zkouškou. Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Podpořte nás

Darujme.cz

Darujme.cz
viz: www.darujme.cz/organizace/1200310

Jsme zapojeni

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory
Máme mnohaleté zkušenosti... Jsme odborníci.... Naše práce nikdy nekončí... Jsme speciální školství....

Školní projekt Evropské unie

Školní projekt Evropské unie
viz: https://skolniprojekty.szif.cz/

Bazální stimulace

Bazální stimulace
https://www.bazalni-stimulace.cz/

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

EU peníze školám

EU peníze školám
goo.gl/LCQrKZ

Partnerská škola

Partnerská škola
Spojená škola internátna Považská Bystrica https://spojenaskolainternatnapb.edupage.org/

Nadace Děti-kultura-sport

Nadace Děti-kultura-sport
www.nadacedks.cz/