Vážení rodiče,

 

ve středu 18.11.2020 se povoluje osobní přítomnost dětí , žáků, studentů ve škole, otevírají se všechny součásti školy i praktická škola jednoletá. 

V provozu bude školní jídelna, školní družina a školní klub.

Pokud budete mít zájem o stravování dítěte ve školní jídelně, je potřeba dítě přihlásit  u paní vedoucí ŠJ, tel. 571 411 826 nebo 734 366 383 do pondělí 16.11.  do 8.00 hod.

Vzhledem k omezenému provozu školních družin a školních klubů v měsíci listopad 2020 jsem rozhodl o snížení úplaty na polovinu, tj. 25,- Kč.

Do odvolání stále platí zákaz výdeje obědů pro cizí strávníky.

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

 

Vážení rodiče,

vzhledem ke končícímu funkčnímu období současné školské rady musím vyhlásit termín nových voleb členů školské rady -  zástupce zákonných zástupců žáků na období 2020/2023. Prosím proto zájemce z řad rodičů, kteří se chtějí podílet na správě a chodu školy, aby se přihlásili jako kandidáti buď osobně v kanceláři školy, prostřednictvím třídního učitele nebo emailem. Návrhy lze podat do pátku 13. 11. 2020 včetně.

Dle volebního řádu se kandidátem  může stát zletilá osoba, navržená kterýmkoliv ze zákonných zástupců, přičemž zákonný zástupce může navrhnout i sám sebe. Zároveň mohou být navrženi i současní členové školské rady. Volí se jeden člen školské rady – zástupce za zákonné zástupce.

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců proběhnou v měsíci listopadu. Termín a způsob hlasování bude přizpůsoben aktuální epidemiologické situaci.

 

Těším se na spolupráci.                         

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

 

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín je základní škola se třídami zřízenými podle § 16 Školského zákona.  

Posláním školy je speciálními vzdělávacími prostředky a metodami práce, s využitím didaktických pomůcek a pod vedením speciálně vyškolených pedagogů umožnit zdravotně postiženým žákům dosáhnout co možná nejvyšší stupeň znalostí a dovedností, s ohledem na jejich vzdělávací možnosti. Cílem školy je zapojení, případně úplná integrace dětí do běžného občanského života.

O žáky se stará tým speciálně školených pedagogů, asistentů pedagoga, osobních asistentů, vychovatelů a řada dalších provozních pracovníků školy.

Škola sdružuje:

Základní školu praktickou, která je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením. Ke škole patří přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kde se předškoláci připravují na svoji školní dráhu.

Základní školu speciální, kde jsou vzděláváni žáci s hlubším stupněm mentálního postižení. Ke škole patří třída pro autistické děti a rehabilitační třídy pro imobilní žáky s kombinovanými vadami.

Základní školu a Mateřskou školu při nemocnici, kde se vzdělávají žáci při pobytu v nemocnici.

Mateřskou školu speciální, která je speciálním zařízením pro děti se zdravotním znevýhodněním a se zdravotním postižením. Uskutečňuje předškolní vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi se pracuje podle ŠVP „Hrajeme si celý rok“ při individuálním zohlednění jejich zdravotního postižení. S dětmi pracují speciální pedagogové, kteří umí ve své práci s dětmi používat speciálně pedagogické metody práce a odborné terapie, stimulují osobnost dítěte k dalšímu rozvoji, podporují u dětí samostatnost a schopnost projevovat se autenticky.

Praktickou školu jednoletoukterá je vzdělávacím oborem středního stupně vzdělání a je určen pro žáky s různým stupněm mentálního postižení, kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit teoretické i praktické vzdělání a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, zpravidla v odborných pracovnách v naší škole (cvičná kuchyň, keramická dílna, dílny a jiné), pod dohledem odpovědných pedagogických pracovníků. Škola je ukončena závěrečnou zkouškou. Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Prohlášení o přístupnosti

najdete zde: Prohlášení o přístupnosti

E-mail pro žáky

přihlášení k e-mailu pro žáky školy

přihlášení k e-mailu pro žáky školy
vstupte zde: login.microsoftonline.com

Leták MŠMT

Propagační materiály Ministerstva školství

Propagační materiály Ministerstva školství
doporučené odkazy.docx (13383)

e-rouška

Chráním sebe, chráním tebe!

Chráním sebe, chráním tebe!
vstupte zde:erouska.cz/

Co nás čeká

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Navštivte také

Nautis

Nautis
Národní ústav pro autismus, z. ú. (dříve Apla) www.praha.apla.cz/  

Auxilium

Auxilium
auxilium.cz

Ovečka Vsetín

Ovečka Vsetín
goo.gl/lp3obs

ASP ČR

ASP ČR
www.aspcr.cz