Historie školy

Historie školy se začala psát dnem 1.září 1966, kdy byly otevřeny dvě třídy zvláštní školy ve Vsetíně–Jasenicích. Školu tehdy navštěvovalo 25 žáků.

Škola se postupně rozrůstala a z kapacitních důvodů se již v roce 1976 musela stěhovat do vhodnějšího objektu ve Vsetíně-Rokytnici. Ani tam nezůstala natrvalo. V průběhu své existence musela škola vícekrát změnit své působiště.

V roce 1989, kdy došlo k zásadní pozitivní změně postojů společnosti k dětem s mentálním, tělesným a sociálním handicapem, byly otevřeny v roce 1990 třídy pomocné školy pro žáky s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami.

V roce 1993 se škola rozrůstá o další pracoviště, dvě rehabilitační třídy pro žáky imobilní s kombinovanými vadami. Do organizační struktury školy byly ve stejném roce zařazeny i třídy Základní a Mateřské školy při nemocnici.

V roce 1996 byl položen základ tradice přípravných tříd. V nich se začalo s ověřováním přípravné výuky dětí předškolního věku pocházejících ze sociokulturně znevýhodněného prostředí na školní vzdělávání.

V roce 2000 se zřizovatelem školy stává Krajský úřad Zlínského kraje a škola přechází do právní subjektivity.

V letech 1987–2004 měla škola své sídlo na Horním městě. Kromě hlavní budovy byla rozptýlena na pěti dalších odloučených pracovištích. Nevyhovující technický stav hlavní budovy i mimořádná organizační složitost provozu přiměly zřizovatele k rozhodnutí školu přestěhovat na Turkmenskou ulici do budovy bývalého SOU. Přestěhováním získala škola poprvé své důstojné sídlo.

V letošním školním roce škola vzdělává sto osmdesát šest žáků v dvaceti jedna třídách. Žákům je k dispozici sedm oddělení školní družiny. O žáky se stará šedesát zaměstnanců, z toho třicet sedm učitelů, sedm vychovatelů a pět romských asistentů učitele.

Posláním školy je pod vedením speciálně vzdělaných pedagogů pomocí speciálně vzdělávacích prostředků a metod práce, s využitím didaktických pomůcek umožnit zdravotně postiženým žákům dosáhnout co možná nejvyššího stupně znalostí a dovedností s ohledem na jejich vzdělávací možnosti. Cílem školy je zapojení, případně úplná integrace dětí do běžného občanského života.

 Škola sdružuje:

Základní školu praktickou, která je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením.

Základní školu speciální, kde jsou vzděláváni žáci se střední, těžkým stupněm mentálního postižení. Ke škole patří třídy pro autistické děti a rehabilitační třídy pro imobilní žáky s kombinovanými vadami.

Základní školu a Mateřskou školu při nemocnici, kde se vzdělávají žáci při pobytu v nemocnici.

Mateřskou školu speciálníkterá je speciálním zařízením pro děti se zdravotním znevýhodněním a se zdravotním postižením. Uskutečňuje se zde předškolní vzdělávání, které poskytuje speciálně pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi se pracuje podle ŠVP „Hrajeme si celý rok“ při individuálním zohlednění jejich zdravotního postižení. S dětmi pracují speciální pedagogové, kteří umí ve své práci s dětmi používat speciálně pedagogické metody práce a odborné terapie, stimulují osobnost dítěte k dalšímu rozvoji, podporují u dětí samostatnost a schopnost projevovat se autenticky.

Praktickou školu jednoletoukterá je vzdělávacím oborem středního stupně vzdělání a je určena pro žáky s různým stupněm mentálního postižení, kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit teoretické i praktické vzdělání a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, zpravidla v odborných pracovnách v naší škole (cvičná kuchyň, keramická dílna, dílny a jiné), pod dohledem odpovědných pedagogických pracovníků. Škola je ukončena závěrečnou zkouškou. Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

K odpoledním aktivitám slouží žákům školní družina a školní klub.

Stravování zaměstnanců školy a žáků je realizováno prostřednictvím školní jídelny.