Šablony 2022

      
 

Šablony 2022

1. února 2023 byla na naší škole zahájena realizace aktivit projektu „Šablony 2022“ financovaného z operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Realizace projektových aktivit je naplánována do 31. 12. 2025. Do projektu bude zapojena celá škola, tzn. speciální mateřská škola, základní škola (praktická i speciální), školní družina i školní klub.

V rámci projektu budou realizovány tyto projektové aktivity:

Podpora inovativního vzdělávání dětí v MŠ, ZŠ a ve ŠD

Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí, jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a zprostředkování vzdělávání zábavnou formou. Aktivitu bude realizována některými z následujících inovativních forem výuky:

• projektová výuka (ve škole/mimo školu);

 • tandemová výuka;

 • vzdělávání s využitím nových technologií;

 • zážitková pedagogika;

 • propojování formálního a neformálního vzdělávání;

 • aktivizující metody.

Odborně zaměřená tematická setkávání v MŠ a ZŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské i základní školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace škol.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ a ŠK

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ a ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Ve Vsetíně 8. 2. 2023

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

Bezpečí na síti a Kyberšikana

Putování Galaxií

POJĎTE DÁL, MÁME TU MAŠKARNÍ BÁL

Jak jsme prožívali advent ve 2. třídě