Projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků

V září 2022 jsme byli vyzváni, abychom se jako jedna z pilotních škol Zlínského kraje zapojili do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků.

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. Škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.

Naše škola realizuje od 1. 9. 2022 aktivity rozpracované dle jednotlivých nástrojů, které jsou členěny do třech základních oblastí:

Cílem podpory oblasti A je zajištění personální podpory, z níž využijeme personální podporu v podobě pozice asistenta pedagoga, jehož činnost bude zaměřena na práci s žáky se sociálním znevýhodněním. Plánujeme využití dvou pozic asistenta s úvazky 1 a 0,8, a to po dobu 32 měsíců. Asistenti budou podporovat učitele jednak při vzdělávání žáků v průběhu vyučování a jednak při péči o fyzické i duševní zdraví žáků. Podpora žáků bude zahrnovat pomoc při doučování, při přípravě na výuku v době mimo vyučování nebo při zapojení do školní družiny. Velmi důležitou úlohu budou mít asistenti v podpoře komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků, aktivně se zapojí do pedagogizace rodinného prostředí.

Cílem podpory oblasti B je zajištění přímé podpory žáků. Zde se zaměříme na psychosociální intervence, podporu duševního zdraví dětí a žáků, preventivní práce. Aktivita se bude zaměřovat na podporu duševního zdraví žáků se sociálním znevýhodněním, bude mít preventivní i intervenční charakter. Záměrem bude vytvořit příležitosti pro posílení primární prevence v činnostech učitelů. Nástroj by měl mít pozitivní dopad na prožívání žáků a na vztahy žáků a učitelů celkově. Aktivita bude cílit na celé třídní kolektivy. Pokryje období začátku školního roku (září – prosinec), kdy musí žáci i pedagogové vynaložit zvýšené úsilí na opětovnou adaptaci na školní prostředí. Vzhledem k zapojení žáků s lehkým mentálním postižením budou probíhat v každém měsíci vždy dvě jednohodinové schůzky věnované rozvoji emočního a sociálního učení žáků (např. sebepoznávání a seberegulace, spolupráce, řešení konfliktů, empatie a vzájemná podpora, umění relaxace, zvládání stresu). Hlavní cílem bude rozvoj vzájemné důvěry mezi žáky a učiteli a upevňování pozitivního vztahu žáků ke škole. Další aktivitou z této oblasti budou školní akce zaměřené na posílení spolupráce s rodiči sociálně znevýhodněných žáků. Cílem aktivity bude poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy a dostatečný prostor k diskuzi, umožnit jim podílet se na chodu školní akce, a tím je motivovat k větší spolupráci se školou. Setkání proběhnou v rámci vánoční a velikonoční besídky žáků, na konci školního roku jako společné uvítání prázdnin a při zahájení výstavy společných prací žáků a pedagogů školy. Zapojení rodiče dostanou možnost podílet se i na organizaci a zajištění setkání.

Cílem podpory oblasti C je zajištění podpory dalšího vzdělávání a rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků. DVPP se zaměří na společné vzdělávání a inovativní metody a postupy ve vzdělávání. Cílem aktivity bude zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, větší porozumění problematice společného vzdělávání a rozšiřování znalostí metod, které je možné ve společném vzdělávání využít. Vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků budou zaměřeny na zlepšení výsledků učení žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, dosažení jejich školního úspěchu a na posílení jejich motivace k učení. Vhodné bude DVPP seznamující pedagogy s novými metodami, postupy práce a zlepšující klima školy, specifika vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků z etnických menšin.

Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2022, ukončena bude 31. 8. 2025. Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU a je součástí Národního plánu obnovy.

Mgr. Věra Kvasnicová

zástupkyně ředitele školy

BIRLIBÁN