Šablony 2018

1. února 2019 byla na naší škole zahájena realizace aktivit projektu „Šablony 2018“  financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektových aktivit je naplánovaná do 31.1.2021.

Mezi hlavní projektové aktivity patří:

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

Projektový den ve škole, mimo školu

Obsahem této aktivity  je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. Externím odborníkem může být např. pedagog základní školy, pracovník pedagogicko-psychologické poradny, psycholog, logoped apod.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ

Hlavní náplní aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Úkolem této oblasti je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Komunitně osvětová setkávání

Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti z mateřské školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři. Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.

Ve Vsetíně 4. 2. 2019

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

Balónkový klaun aneb karnevalové veselí…

Karneval v družině

Koblížkobraní

Lezu, lezeš, lezeme

Projektový den: Hra na hraně

Projektový den ve Vysokém Poli se nesl v duchu jara – „Zvířátka a jejich mláďátka“

Vítejte na statku U Rajmunda… (projektový den)

Kouzlo východoasijských zemí

XVII. ročník Přehlídky zájmově-umělecké činnosti základních škol a základních škol speciálních

Den dětí na ZŠS – projektový den „Šablony“

Kůň uzdravuje

Záchranná stanice – Hošťálková

Jak správně vybírat potraviny a zdravě jíst

Tvoříme z přírody

„ Jak se žije na zámku…“

Kůň náš kamrád 2

Projektový den v zoologické zahradě

Pojďme všichni za zvířátky