Čtení, čtení, základem je k vědění!

 
 1. Vymezení okruhů, které bude projekt realizovat

Projekt realizuje okruh A – podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin z dotačního „Programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2021“. Projekt byl s úspěchem realizován v rámci dotačního Programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy vyhlášeného v roce 2009, 2010, 2014, 2015 a 2019.

 • realizace zajímavého čtení v rámci hodin českého jazyka a literatury
 • realizace návštěv místní knihovny za účelem besed a setkání zaměřených na zajímavé literární novinky, účast na dalších akcích knihovny

 

 1. Hlavní a dílčí cíle projektu

Hlavní cíle projektu :

 • zlepšit komunikační dovednosti dětí a mládeže z národnostních menšin
 • podpořit pomocí vzdělávacích/lektorských programů povědomí o kultuře, historii a literatuře Romů
 • podpořit rozvoj čtenářství jako osvětovou, vzdělávací i volnočasovou aktivitu
 • podpořit proces integrace u dětí a mládeže z národnostních menšin

 

Dílčí cíle projektu :

 • snižovat vzdělávací bariéry dětí a mládeže z národnostních menšin
 • podpořit a zefektivnit vzdělávací proces dětí a mládeže z národnostních menšin
 • zapojit děti a mládež do společenského života města
 • rozvíjet u dětí a mládeže pocit sounáležitosti a povědomí o vlastní identitě
 • obnovit a modernizovat školní knihovnu
 • seznámit veřejnost a rodičovskou veřejnost s činnostmi a aktivitami školy
 •  
 1. Stručný popis problému, který projekt řeší

Projekt se zabývá problematikou dvojjazyčnosti dětí a mládeže navštěvující ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín. Vzhledem k tomu, že děti jsou doma zvyklé mluvit především romsky, promítá se romština hojně i do školního prostředí. Z tohoto důvodu dochází k nízké úrovni slovní zásoby a snížení schopnosti vyjadřovat se na úrovni odpovídající věku. Rádi bychom tedy navázali na aktivity úspěšně realizovaných projektů a pokusili se opět o všestranné rozvíjení dorozumívacích schopností dětí a mládeže z národnostních menšin.

Mgr. Hana Růžičková

 

Čtení, čtení, základem je k vědění!