Dokončení projektu Stromy, keře máme rádi, jsou to naši kamarádi, pokračujeme…

 

31. 5. 2021 byla v naší škole dokončena realizace projektu za podpory Zlínského kraje Stromy, keře máme rádi, jsou to naši kamarádi, pokračujeme. Projekt byl součástí podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ pro rok 2020 a navazoval na obdobný projekt z loňského školního roku. Škola zrealizovala všechny aktivity a projekt  úspěšně dokončila ve stanoveném termínu.

Do projektu se zapojili všichni žáci školy, ale největší podíl na jeho realizaci měli žáci Praktické školy jednoleté, kteří vědomosti a dovednosti získané z projektu mohou využít při skládání závěrečných zkoušek, příp. ve svém budoucím pracovním zapojení do společnosti.

V rámci projektu bylo vybudováno další venkovní pracoviště s okrasnými stromy a keři, o které žáci pečovali, a dále bylinkový a zeleninový záhon. Zde byly vysázeny bylinky, příp. zelenina k využití ve školní kuchyni. Ke každému pracovišti byl zpracován pracovní list zaměřený na poznatky o stromech a keřích a o zelenině a bylinkách využitelný ve vyučování i v dalších letech.

Projekt pomáhal u obtížně vzdělatelných žáků rozvíjet všechny kompetence – k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální, občanské a pracovní. Výraznou měrou se tak podílel na plnění výchovně vzdělávacích cílů školy. Byl realizován z dotace Zlínského kraje s finanční spoluúčastí Spolku rodičů a přátel školy.

Mgr. Věra Kvasnicová

školní koordinátorka EVVO
 
 

Podzimní péče o stromy a keře

 

Jarní úprava bylinkových a zeleninových záhonů