Dotyky přírody ve škole - pokračujeme

projekt s podporou Zlínského kraje

Od 1. 9. 2016 do 30. 5. 2017 byl ve škole realizován za podpory Zlínského kraje projekt Dotyky přírody ve škole - pokračujeme. Projekt byl součástí podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ v roce 2016 a v podstatě navazoval na loňský projekt se stejnou tematikou s názvem Dotyky přírody ve škole.

Projekt opět rozvíjel ŠVP ZŠ praktické Cesta k praktickému životu, a to na 1. stupni vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, kde se v návaznosti na předmět Přírodověda zaměřil na rozvoj tematického okruhu Rozmanitost přírody. Na 2. stupni ZŠ praktické projekt rozvíjel vzdělávací oblast Člověk a příroda, zde se snažil prohloubit a rozšířit poznatky získávané v předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, které jsou zaměřeny na přírodní děje a souvislosti mezi přírodou a lidskými činnostmi. Dalším cílem projektu byl rozvoj ŠVP ZŠ speciální Spolu se měníme k lepšímu - doplňoval a rozšiřoval poznatky získávané v předmětu Člověk a příroda, především se snažil o propojení vědomostí s běžným životem žáka. Důležitým cílem projektu bylo také rozvíjení praktických dovedností žáků na Praktické škole jednoleté, pro niž bylo významným přínosem projektu zřízení venkovního výukového prostoru v podobě vyvýšených záhonů, na nichž se žáci mohou učit sázet zeleninu, pěstovat bylinky, záhony udržovat a starat se o ně.

Jednotlivé tematické okruhy byly rozvíjeny formou aktivit v různých součástech školy. Speciální škola v měsíci září již po několikáté absolvovala pobyt v přírodě v Envicentru Vysoké Pole. 1. stupeň ZŠ praktické se zúčastnil dvou výukových terénních programů s environmentálním zaměřením na Hájence v Semetíně, které pro nás připravila organizace Alcedo Vsetín, a to v měsících říjnu a dubnu. V květnu pak byla pro 1. stupeň rovněž realizována exkurze do Muzea regionu Valašska v Lešné u Valašského Meziříčí s programem Zvířata našich lesů. 2. stupeň ZŠ praktické se zúčastnil dvou exkurzí, a to v říjnu do Zbrašovských aragonitových jeskyní a v květnu do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde žáci navštívili Valašskou dědinu.

Výstupem aktivit jsou 2 metodické listy k výukovým terénním programům na Hájence a 4 pracovní listy k exkurzím a k pobytu v přírodě. Všechny aktivity proběhly úspěšně a byly žáky i pedagogy vnímány a hodnoceny velmi pozitivně. Děkujeme Zlínskému kraji za podporu projektu a těšíme se na další spolupráci.

 Mgr. Věra Kvasnicová, koordinátorka EVVO

Třídenní pobyt v přírodě ve Vysokém Poli.

Zbrašovské aragonitové jeskyně – Teplice nad Bečvou

Opět na Hájence …

Deštivá Hájenka 

Ve Valašské dědině – Rožnov p. Radhoštěm

Zvířata našich lesů – Muzeum regionu Valašska – Lešná u Valašského Meziříčí