EVVO: Stromy keře máme rádi, jsou to naši kamarádi

Od 1. 9. 2019 do 31. 5. 2020 bude ve škole realizován za podpory Zlínského kraje projekt Stromy, keře máme rádi, jsou to naši kamarádi. Projekt je součástí podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ pro rok 2019.

Škola vyučuje žáky s lehkým (ZŠ praktická) a středně těžkým (ZŠ speciální) mentálním postižením, Pro všechny tyto žáky je velmi důležité naučit se vnímat život jako nejvyšší hodnotu, rozvíjet zodpovědnost vůči přírodě a zároveň se podle svých schopností zapojit do řešení problémů v oblasti životního prostředí. Žáci často pochází ze sociálně nepodnětného prostředí, které jim neumožňuje hlubší poznání přírody a pochopení vztahu člověka k přírodě. Abychom žákům přiblížili tuto oblast života, bude v areálu školy vybudováno venkovní pracoviště pro pěstitelské práce primárně zaměřené na žáky s hlubším mentálním postižením, autismem a imobilitou, příp. na žáky s lehkým mentálním postižením. Mnozí z těchto žáků mají omezený pohyb ve volné přírodě, stejně jako přístup ke stromům, keřům nebo záhonkům. V rámci projektu bude vytvořeno venkovní pracoviště z okrasných stromů a keřů a druhé pracoviště jako bylinkový, příp. zeleninový záhonek. Žáci se budou učit pečovat o stromy a keře, hnojit, okopávat, zalévat, pod dozorem stříhat a prořezávat. Na záhoncích budou pěstovány bylinky, příp. zelenina k využití ve školní kuchyni a v pracovním vyučování. Žáci budou sázet, sít, okopávat, zalévat, v závěru sklízet, zpracovávat plody a sušit bylinky. Záhonky se naučí připravovat k jarní setbě, stejně tak k zazimování. Seznámí se s celým procesem života rostliny. Ke každému pracovišti bude zpracován pracovní list zaměřený na poznatky o stromech a keřích a o zelenině a bylinkách využitelný ve vyučování i v dalších letech. Projekt bude pomáhat u obtížně vzdělatelných žáků rozvíjet všechny kompetence – k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální, občanské a pracovní. Výraznou měrou se tak bude podílet na plnění výchovně vzdělávacích cílů školy.

Projekt bude realizován z dotace Zlínského kraje s finanční spoluúčastí Spolku rodičů a přátel školy.

 

Mgr. Věra Kvasnicová

školní koordinátorka EVVO

 

Podzimní výsadba stromů a keřů