Dotyky přírody ve škole 

projekt s podporou Zlínského kraje

Od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016 byl ve škole realizován za podpory Zlínského kraje projekt Dotyky přírody ve škole. Projekt byl součástí podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ v roce 2015.

Projekt rozvíjel ŠVP ZŠ praktické Cesta k praktickému životu, a to na 1. stupni vzdělávací oblast Člověk a jeho svět - zde se v návaznosti na předmět Přírodověda zaměřil na rozvoj tematického okruhu Rozmanitost přírody. Na 2. stupni ZŠ praktické projekt rozvíjel vzdělávací oblast Člověk a příroda - snažil se prohloubit a rozšířit poznatky získávané v předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, které jsou zaměřeny na přírodní děje a souvislosti mezi přírodou a lidskými činnostmi. Dalším cílem projektu byl rozvoj ŠVP ZŠ speciální Spolu se měníme k lepšímu - doplňoval a rozšiřoval poznatky získávané v předmětu Člověk a příroda, především se snažil o propojení vědomostí s běžným životem žáka. Důležitým cílem projektu bylo také rozvíjení zodpovědnosti a ohleduplnosti žáků k přírodě - na každém stupni ZŠ praktické i na ZŠ speciální byly založeny koutky přírody – v Praktické škole jednoleté formou malé bylinkové zahrádky, kde se žáci prakticky učili starat se a rozvíjet součást přírody přímo ve škole.

Jednotlivé tematické okruhy byly rozvíjeny formou aktivit na různých součástech školy. Speciální škola již v měsíci září absolvovala pobyt v přírodě v Envicentru Vysoké Pole. 1. stupeň ZŠ praktické se zúčastnil dvou výukových terénních programů s environmentálním zaměřením na Hájence v Semetíně, které pro nás připravila organizace Alcedo Vsetín, a to v měsících říjnu a dubnu. V květnu pak byla pro 1. stupeň rovněž realizována exkurze do Muzea regionu Valašska v Lešné u Valašského Meziříčí s programem Život stromu. 2. stupeň ZŠ praktické se zúčastnil dvou exkurzí, a to v listopadu do Planetária Brno (program Astronom v každém z nás) a v dubnu do Světa techniky v Ostravě Vítkovicích (se zaměřením na Svět přírody s venkovní botanickou zahradou).

Výstupem aktivit jsou 2 metodické listy k výukovým terénním programům na Hájence a 4 pracovní listy k exkurzím a k pobytu v přírodě. Všechny aktivity proběhly úspěšně a byly žáky i pedagogy vnímány a hodnoceny velmi pozitivně. Děkujeme Zlínskému kraji za podporu projektu a již nyní se těšíme na jeho další pokračování od září 2016.

Mgr. Věra Kvasnicová

Na dobrém bidle - ve Vysokém Poli

Dotyky přírody ve škole - podzimní Hájenka

Dotyky přírody ve škole - jarní Hájenka

Dotyky přírody ve škole – Život stromů

Astronom v každém z nás

Svět techniky – Ostrava