Centra kolegiální podpory

 
 
 

Máme mnohaleté zkušenosti...

Jsme odborníci....

Naše práce nikdy nekončí...

Jsme speciální školství.

 

Dnem 1.9.2017 se naše škola stala Centrem kolegiální podpory. Nabízíme pedagogům z běžných základních i mateřských škol účast na cyklu měsíčních setkání věnovaných odborné teoretické i praktické přípravě na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Centra kolegiální podpory

Společné vzdělávání nastalo se začátkem minulého školního roku. Od začátku vyvolává mnoho emocí a otázek. Společnost je názorově rozdělená, a jestli bude cesta jednotného proudu vzdělávání úspěšná, pro které žáky a za jakých podmínek, to ukáže až budoucnost. Hledání jakékoli nové cesty je vždy spojeno s obtížemi a neúspěchy, s analýzou realizovaných kroků a učení se z vlastních chyb, s pády, klopýtáním a opětovným vstáváním. Jako speciální pedagogové nabízíme svým kolegům z běžných základních i mateřských škol podanou ruku; jsme připraveni podělit se o své zkušenosti i know-how.

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prostor pro takovou činnost se objevil v rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením (Implementace APIV), pro kterou bylo alokováno Ministerstvem školství 300 miliónů korun. V rámci této výzvy byla úspěšným žadatelem Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace. Partnerem v tomto projektu je společnost iŠkolství.cz, která se dlouhodobě zabývá implementací mobilních dotykových zařízení iPad do výuky v základních i speciálních školách a aktivně pořádá odborné DVPP programy pro pedagogy z ČR, ale i Slovenska.

Na území ČR tak byla vybudována sít vzdělávacích Center kolegiální podpory. Vzdělávacími centry se staly základní (dříve speciální školy) – v Bruntále – hlavní centrum a úspěšný žadatel projektu, Opavě, Ostravě, Kroměříži, Vsetíně, Uherském Hradišti, Poděbradech a Kralupech nad Vltavou, které budou po dobu tří let jednou měsíčně pořádat vzdělávací aktivity pro pedagogy z běžných základních a mateřských škol. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na výměnu zkušeností při vzdělávání dětí s PO, doplnění a vysvětlení legislativních opatření, využití moderních pomůcek, technologií a iPadů pro výuku a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a další témata, spadající do oblasti společného vzdělávání ve školství.

Setkání budou vycházet z pomyslného rozdělení typů postižení (žák se zrakovým, sluchovým, tělesným postižením, s kombinovaným postižením více vadami, žák s mentálním postižením, žák s poruchou autistického spektra, žáci s poruchami chování učení).

 

Připravený program

Účastníci těchto školení budou postupně v jednotlivých, na sebe navazujících lekcích, seznámeni s celou problematikou daného postižení, a to zejména se zaměřením na tyto oblasti:

•   symptomy a projevy daného postižení, očekávané možnosti vzhledem ke vzdělávání,

•   přizpůsobení školního prostředí těmto žákům, na co je potřeba se zaměřit, vytvoření vhodných podmínek vzhledem k danému typu a míře postižení,

•   metody a formy výuky, možnosti zvládání specifických projevů daného postižení,

•   sestavení Plánu pedagogické podpory, IVP, spolupráce s asistentem pedagoga ve třídě,

•   možnosti práce v hodinách s heterogenní skupinou žáků, individualizace výuky vzhledem k postižení žáka a jeho možnostem, konkrétní kompenzační a reedukační pomůcky, náměty do jednotlivých hodin a ukázky konkrétních výstupů, vhodné učebnice a pracovní materiály.

 

Kolegiální podpora

Soubor setkání je přizpůsoben a realizován danému regionu tzv. na míru; pracovníci školy při konzultaci s mentorem CKP sami upřesňují oblast svého zájmu, hodnotí, ve které oblasti vzhledem ke vzdělávání žáků se SVP cítí nedostatky, případně se budou chtít s předstihem připravit na příchod takových žáků.

Benefitem pro základní školy bude zapůjčení 2 iPadů po celou dobu projektu, proplacené náhrady na cestování a znalosti, které obdrží v rámci workshopů na Vaší škole pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ačkoliv v době zrodu projektu bylo nutné vytvořit základní síť spolupracujících škol, nejedná se o uzavřenou skupinu. Na jakékoliv setkání v kterémkoli Centru kolegiální podpory je otevřený přístup zájemcům z kterékoliv základní školy.