Odpoledne ve škole

Název projektu: Odpoledne ve škole

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.08/02.0001

Projekt Odpoledne ve škole, jehož realizace probíhala na naší škole od 01.02.2010, byl 30.06.2012 úspěšně ukončen.
Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci OP VK.

Projekt Odpoledne ve škole byl zaměřen na vytvoření struktury zájmového a volnočasového vzdělávání navazujícího na ŠVP „Cesta k praktickému životu“, především pro žáky s lehkou mentální retardací a žáky sociokulturně znevýhodněné.

Náplně jednotlivých klíčových aktivit vycházely vstříc specifickým potřebám žáků, vedly je k aktivnímu trávení volného času, k vzájemnému sebepoznávání, kultivaci vztahů k sobě navzájem a v neposlední řadě k předprofesní přípravě v různých oblastech zájmových aktivit.

Díky financím z projektu se nám podařilo vybavit nábytkem a počítačovými sestavami novou počítačovou učebnu, průběžně zajišťovat dostatek materiálu pro dekorativní a výtvarné práce, vybavit nábytkem a nářadím dílnu pro ergoterapii, umožnit provoz školní družiny pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a celkově zlepšit materiální podmínky školy.

Všechny pestré mimoškolní aktivity, pracovní, poznávací i kulturní umožnily smysluplné a účelné využití volného času a po stránce vědomostí a dovedností významnou měrou přispěly ke komplexní prevenci rizikového chování žáků a vyšší uplatnitelnosti v následném vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Mgr. Dagmar Šimková,
manažerka projektu