Krok správným směrem

 
 

Název projektu:

KROK SPRÁVNÝM SMĚREM

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.39/01.0008 

Na základní škole a Mateřské škole Vsetín, Turkmenská bude pod tímto názvem ukončena 30. ledna 2015 realizace projektu  z  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, která byla zaměřena na uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání a na zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Projekt byl zaměřen na podporu vzdělávání zdravotně postižených a sociokulturně znevýhodněných žáků k dosažení co možná nejvyššího stupně znalostí a dovedností. Jednotlivé klíčové aktivity byly zacíleny na rozvoj vzdělávacích oblastí ŠVP základní školy praktické i speciální, na další odborné a specializační vzdělávání pedagogů školy a na dovybavení školy moderními pomůckami. Přínosem pro žáky se stala podpora utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ve vzdělávacích oblastech Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a svět práce. Žákům bylo umožněno vyrovnávat a odstraňovat svůj pohybový deficit ve zdravotní tělesné výchově, besedy a přednášky k oblasti Výchovy ke zdraví a exkurze zaměřené na EVVO a předprofesní přípravu přinesly žákům mnohé informace a zpestřily výuku. Žáci měli možnost se zapojit do zájmových kroužků a účastnit se aktivit, které by jim pro ekonomickou nedostatečnost rodin zůstaly uzavřeny. Realizace projektu měla pro vzdělávání a výchovu žáků naší školy velmi pozitivní vliv a přispěla k dovybavení odborných učeben potřebnými pomůckami. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Roman Třetina, koordinátor projektu