Člověk a zdraví

 

1. září 2012 byla na naší škole zahájena realizace projektu Krok správným směrem. Jednou z klíčových aktivit je oblast Člověk a zdraví.

Cílem aktivity je osvojování nových pohybových dovedností, seznámení s návody pro pohybovou prevenci zdravotního oslabení a zdravý rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti. Důležitou součástí rozvoje aktivity je zdravotní tělesná výchova, jejíž rozvoj bude umožněn na základě vyškolení pedagogických pracovníků v kurzu zdravotní tělesné výchovy. Pod jejich vedením pak bude ve škole probíhat plně kvalifikovaná zdravotní tělesná výchova, jejíž prvky budou prolínat do všech hodin tělesné výchovy.

Klíčová aktivita bude dále rozvíjena v návaznosti na vyučovací předmět Výchova ke zdraví – žáci, učitelé, příp. i rodiče se zúčastní besed a přednášek, které budou zaměřeny na tematické okruhy týkající se Výchovy ke zdraví, např. vztahy mezi lidmi, zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, šikana apod. Na tyto aktivity pak bude navazovat prakticky zaměřený kurz zdravé výživy, dále sportovní kroužek jako příprava žáků na sportovní soutěže a sportovně relaxační aktivity (plavání, dětský zábavní park, pobyt v solné jeskyni, lanové centrum).

V rámci této aktivity budou rovněž hrazeny pomůcky a literatura do zdravotní tělesné výchovy a k Výchově ke zdraví, pomůcky a nářadí do sportovního kroužku, doprava pro žáky na sportovní soutěže a vybavení školní cvičné kuchyně nádobím a spotřebiči.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Mgr. Věra Kvasnicová

 

Zpráva k průběžné realizaci projektu EU OPVK Krok správným směrem

 

Období: září 2012 – březen 2014

 

Klíčová aktivita: Člověk a zdraví

Klíčová aktivita je realizována v několika oblastech:

 

1. Sportovní kroužek

- Probíhá po celou dobu realizace projektu 
- Časová dotace 2 h týdně
- Vedoucím kroužku je Mgr. Jaromír Konvička
- Zakoupeny pomůcky a nářadí k různým sportům
- Škola nemá tělocvičnu, proto byla pronajata tělocvična v ZŠ Sychrov a poté ZŠ Ohrada

 

 

2. Sportovní soutěže

- Žáci ZŠ speciální se již 2krát zúčastnili olympiády speciálních škol 
- Žáci ZŠ praktické se zúčastnili závodu v přespolním běhu, soutěží v nohejbale a v dopravní soutěži

 

 

3. Zdravotní tělesná výchova

a) Školení cvičitelů III. třídy zdravotní tělesné výchovy
- Školení absolvovalo 12 pedagogických pracovníků v 50 hodinách, které zahrnovaly přípravu teoretickou, praktickou a závěrečné zkoušky, jež složili všichni pedagogičtí pracovníci. 

b) Prvky zdravotní tělesné výchovy
- jsou zahrnuty do hodin tělesné výchovy ve všech ročnících ZŠ praktické

c) Rehabilitační pomůcky k zdravotní tělesné výchově
- Byly zakoupeny rehabilitační pomůcky ke zdravotní tělesné výchově, jako doplněk byla zakoupena hudba ke cvičení s flexi-barem a hudba ke cvičení s paličkami a gymbally.

d) Literatura ke zdravotní tělesné výchově
- Byla zakoupena literatura s tematikou zdravotní tělesné výchovy

e) Instruktáž programu Masáže ve školách (masáže děti dětem)
- Proběhla ve 3 lekcích pod vedením certifikované instruktorky ve 3. a 4. třídě ZŠ praktické
- Využití v rámci relaxačních chvilek ve vyučování

4. Kurz zdravé výživy

- Proběhl kurz zdravé výživy
- Zpracováno 5 metodických listů
- Část dalšího kurzu již proběhla v listopadu 2013
- Bylo pořízeno vybavení cvičné kuchyňky nádobím a elektrospotřebiči

 

5. Sportovně relaxační aktivity

a) Zábavní park Galaxie
- Návštěva proběhla do listopadu 2013 již 3krát

b) Solná jeskyně
- Probíhá průběžně po celou dobu realizace projektu do června 2013 1krát týdně, od září 2013 1krát za čtrnáct dní

c) Plavání
- Návštěva bazénu proběhla jednorázově v červnu 2013
- Od září 2013 do června 2014 probíhá pravidelně 1krát za čtrnáct dní

d) Lanové centrum
- V červnu 2013 proběhla 1 návštěva

 

6. Výchova ke zdraví

- Do současné doby proběhlo 7 besed s tematikou vztahující se k výchově ke zdraví pro žáky 8. – 9. ročníku ZŠ praktické 
- Byla nakoupena literatura s tematikou výchovy ke zdraví (šikana, drogová závislost, poruchy příjmu potravy …)

Zpracovala: Mgr. Věra Kvasnicová

Vsetín, 11. 4. 2014