Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III

Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská v roce 2012 navázala spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tato spolupráce umožňuje, aby žáci školy, jejich rodiče a pedagogičtí pracovníci, využívali školního poradenského pracoviště, kde mohou navázat přímý kontakt s klinickým psychologem a využít tak jeho pomoci a služeb. Ze strany školy je tak naplňována koncepce práce školního poradenského pracoviště, v oblasti práce s podpůrnými vyrovnávacími opatřeními, kdy zvláštní pozornost bude věnována žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, žákům zdravotně znevýhodněným a postiženým. Pedagogickým pracovníkům školy a rodičům žáků je formou individuálních konzultací poskytována pomoc při řešení problémového chování žáků, hyperaktivity, autistických projevů, verbální a fyzické agresivity, některých projevů šikany, problémů záškoláctví a nezájmu o studium. Pozornost je rovněž věnována negativním jevům, jako jsou kouření, konzumace alkoholických nápojů a prvních kontaktů s drogou. Rodičům žáků je pak poskytována pomoc při řešení problémového chování jejich dětí v prostředí rodiny, výchovných postupů přípravy na vyučování, ale i pohled na to, jak jejich děti tráví volný čas. Rodičům žáků je rovněž poskytována pomoc při řešení rozličných situací se kterými se obracejí na orgány státní správy, soc. právní ochrany dětí, odborná pracoviště jako jsou ordinace klinických psychologů, pedopsychiatra, speciální pedagogická pracoviště apod.

Zpracoval: PhDr. Josef Rešetko