Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst

Tato KA byla zaměřena na odstraňování patologických jevů, na reedukaci a edukaci narušené komunikační schopnosti a na odstraňování obtíží v učebním procesu – v nácviku trivia. Verbální komunikace byla závislá na dobrém sluchovém vnímání, funkční motorice mluvidel, dostatečné kapacitě respiračních orgánů, správné funkci fonačního ústrojí a artikulačních orgánů. Důležitou roli hrály aktivity jako je sání, polykání a správné dýchání. Všechny tyto činnosti se prováděly při individuální logopedické a speciálně pedagogické péči. Žáci naší školy mají ve všech oblastech velké obtíže a tento projekt nám umožnil více se zaměřit na odstraňování deficitů dílčích funkcí, které vedlo ke zlepšení nejen ve všech jazykových rovinách, ale také umožnilo rozvíjet slovní zásobu v češtině u žáků romského etnika. 
    V případech, kdy bylo narušení fatických funkcí natolik závažné, že komunikace mluvenou řečí nebyla srozumitelná a sociálně použitelná, se používaly různé metody alternativní a augmentativní komunikace.

Bc. Eva Műllerová

 

Do této klíčové aktivity byli během trvání projektu zařazeni žáci ZŠS. Tito žáci měli silně narušené komunikační schopnosti ( NKS). Do té doby někteří z nich neměli možnost jak vyjádřit své potřeby a přání, nebo nebylo možné u nich zjistit zpětnou vazbu při vyučování. Z toho důvodu jsem se u těchto žáků zaměřila na alternativní komunikaci. Někteří již měli zavedený komunikační systém VOKS, u jiných žáků jsme jej zaváděli. U žáků jsme rozvíjeli obrázkovou slovní zásobu, slovní zásobu verbální a postupem času i komunikaci na úrovni zástupných symbolů ( předměty ). Žáci se učili navazovat komunikaci se svým okolím, pracovat s komunikačními bloky a vyjádřit své potřeby a přání. V rámci této klíčové aktivity došlo k proškolení pedagogických pracovníků, u kterých došlo k hlubokému rozšíření znalostí v oblasti AAK, logopedické diagnostiky či metodiky sociálního učení. Přínosné bylo i školení v práci na interaktivní tabuli. Tyto alternativní metody využívají pedagogičtí pracovníci v každodenním vyučovacím procesu a jejich prostřednictvím rozvíjí u žáků komunikační schopnosti ( verbální, neverbální i psané ). Díky této aktivitě byla speciální škola dovybavena pomůckami, které souvisí s rozvojem komunikace. Byla zakoupena nejen dětská literatura, ale i odborná pro získávání nových poznatků ve speciálně pedagogické problematice.
    V rámci této aktivity se nám u žáků podařilo zavést alternativní komunikaci a umožnit tím způsobem komunikaci se svým okolím i žáky s NKS. U některých žáků se díky tomu, že mohli vyjádřit své potřeby, zmírnila agresivita a neklid. Alternativní komunikace umožnila i nám pedagogům získávat zpětnou vazbu od žáků, a to jak při výuce, tak i při jejich volnočasových aktivitách. Tato klíčová aktivita se bude dále prolínat do výuky v rámci vzdělávacích programů v ZŠS.

Mgr. Daniela Surá

 

 

Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst

/album/svet-je-nadherna-kniha-ale-nema-cenu-pro-toho-kdo-neumi-cist/sv2-jpg/ /album/svet-je-nadherna-kniha-ale-nema-cenu-pro-toho-kdo-neumi-cist/sv3-jpg/ /album/svet-je-nadherna-kniha-ale-nema-cenu-pro-toho-kdo-neumi-cist/sv4-jpg/ /album/svet-je-nadherna-kniha-ale-nema-cenu-pro-toho-kdo-neumi-cist/sv6-jpg/ /album/svet-je-nadherna-kniha-ale-nema-cenu-pro-toho-kdo-neumi-cist/sv8-jpg/