Vyléčit je možné někdy, ale potěšit vždycky

Tento projekt pomohl naší škole s vybavením a zřízením poradenského pracoviště pro školního psychologa. Individuální terapeutická činnost se prováděla dle pokynů a potřeb pedagogických pracovníků. Skupinová psychoterapie byla zaměřena na žáky, kteří experimentují s některou z drog, nejčastěji s marihuanou, kouřením a alkoholem. Psychologické poradenství bylo zaměřeno pro cílové skupiny a konzultace problémů, které potřebovali žáci, jejich rodiče i zaměstnanci školy. V přípravných ročnících se týkala pomoc dětem romského etnika a přípravy na vstup do 1. ročníku ZŠ. Diagnostická činnost se zaměřovala na posuzování mentálního výkonu, úrovně dílčích schopností, funkcí a osobnostních předpokladů dítěte. Terapeutická činnost se týkala osobní krize, šikany, psychosomatických potíží, práce s žákem a rodinou s cílem dosáhnout pozitivních změn při řešení problémů. Zaměřili jsme se na kariérové poradenství a zjišťování předpokladů pro školní docházku. Poskytovali jsme dostatek pomoci a informací při řešení problémů s cílem výrazně zvyšovat kvalitu jejich života. Konaly se besedy s rodiči „ Výchovné úsilí a plnění rodičovských rolí o prázdninách“, besedy pro žáky 8. a 9. ročníků “Partnerské vztahy u dospívající mládeže, sexuální výchova“. Byly prováděny náslechové hodiny se sledováním koncentrace pozornosti žáků, jejich studijního úsilí, chování a spolupráce s pedagogem. Krizové intervence s žáky, pedagogickými pracovníky a rodiči žáků. Všechny činnosti s žáky se konaly s písemným souhlasem rodičů. I tato aktivita byla obohacena novými odbornými vyšetřovacími a diagnostickými psychologickými testy. 
Tato aktivita se osvědčila díky projektu za velmi přínosnou v prevenci před problémy žáků jak ve škole, tak v rodině.

PhDR. Josef Rešetko
Bc. Eva Műllerová

 

 

Vyléčit je možné někdy, ale potěšit vždycky

/album/vylecit-je-mozne-nekdy-ale-potesit-vzdycky/vy2-jpg/